I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Oferta Edukacyjna

Zaktualizowano: 17-05-2021

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, jako szkoła ponadpodstawowa realizuje podstawę kształcenia określoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zarówno w wymiarze podstawowym, jak i rozszerzonym. Oferta edukacyjna szkoły jest w miarę możliwości aktualizowana i dostosowywana do oczekiwań i potrzeb uczniów, a także zmieniającej się dosyć dynamicznie rzeczywistości. W ramach Liceum organizowane są klasy o następujących profilach kształcenia: humanistycznym, matematycznym oraz przyrodniczym, ze specjalnościami w zależności od zainteresowań uczniów. Oferta ta jest w miarę potrzeb modyfikowana, tak aby uczniowie mogli być starannie przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia. W realizacji podstawy programowej, a zwłaszcza z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, Liceum współpracuje z następującymi uczelniami: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto ofertę kształcenia wzmacniają realizowane w szkole projekty edukacyjne odnoszące się do różnych przedmiotów i zagadnień. Dużą rolę odgrywają także organizacje szkolne, które dają możliwość nabywania przez uczniów ważnych umiejętności przydatnych w dalszym kształceniu na poziomie akademickim. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022 (wraz z punktacją rekrutacyjną oraz obowiązującymi terminami i wymaganymi dokumentami).

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022:

klasa I a (grupa I) / profil humanistyczny (specjalność klasyczna)

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;
 • proponowane języki obce nowożytne: I język angielski, II język do wyboru: język francuski, język włoski, język niemiecki lub język rosyjski;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych;

klasa I a (grupa II) / profil humanistyczny (specjalność europejska)

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie z elementami filozofii / przedmiot uzupełniający: edukacja europejska;
 • proponowane języki obce nowożytne: I język angielski, II język do wyboru: język francuski, język włoski, język niemiecki lub język rosyjski;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk społecznych i politycznych;

klasa I b (grupa I) / profil matematyczny (specjalność politechniczna)

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, fizyka;
 • proponowane języki obce nowożytne: I język angielski, II język do wyboru: język francuski, język włoski, język niemiecki lub język rosyjski;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, fizyka;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk matematycznych i politechnicznych;

klasa I b (grupa II) / profil matematyczny (specjalność ekonomiczna)

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia;
 • proponowane języki obce nowożytne: I język angielski, II język do wyboru: język francuski, język włoski, język niemiecki lub język rosyjski;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk matematycznych i ekonomicznych;

klasa I c / profil przyrodniczy (specjalność medyczna)

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia;
 • proponowane języki obce nowożytne: I język angielski, II język do wyboru: język francuski, język włoski, język niemiecki lub język rosyjski;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych;

klasa I d / profil przyrodniczy (specjalność sportowa)

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia z elementami ratownictwa medycznego / przedmiot uzupełniający: edukacja zdrowotna;
 • proponowane języki obce nowożytne: I język angielski, II język do wyboru: język francuski, język włoski, język niemiecki lub język rosyjski;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, wychowanie fizyczne;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i o zdrowiu.

Punktacja rekrutacyjna na rok szkolny 2021/2022:

 • maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata do szkoły wynosi 200;
 • za egzamin ósmoklasisty maksymalnie 100 pkt (w tym język polski – 35 pkt, matematyka – 35 pkt, język obcy nowożytny – 30 pkt);
 • za oceny uzyskane na świadectwie maksymalnie 72 pkt (przedmioty objęte punktacją to: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane zgodnie z profilem kształcenia – celujący 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt);
 • za potwierdzone osiągnięcia maksymalnie 28 pkt (za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt; za udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych od 5 do 10 pkt; za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych od 1 do 4 pkt; za aktywność społeczną np. wolontariat – 3 pkt).

Terminy / Dokumenty:

 • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. – złożenie elektronicznie wniosku o przyjęcie do szkoły na adres: https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/ oraz w formie papierowej w sekretariacie szkoły;
 • do 14 lipca 2021 r. – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);
 • 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;
 • do 30 lipca 2021 r. – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli wcześniej oryginały nie zostały złożone);
 • 2 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!