I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Oferta Edukacyjna

Opublikowano: 03-02-2018

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, jako szkoła ponadpodstawowa realizuje podstawę kształcenia określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zarówno w wymiarze podstawowym, jak i rozszerzonym. Oferta edukacyjna szkoły jest w miarę możliwości aktualizowana i dostosowywana do oczekiwań i potrzeb uczniów, a także zmieniającej się dosyć dynamicznie rzeczywistości. W ramach Liceum organizowane są klasy o następujących profilach: humanistycznym, matematycznym, przyrodniczym oraz ekonomicznym. Oferta ta jest w miarę potrzeb modyfikowana, tak aby uczniowie mogli być starannie przygotowani do egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia. W realizacji podstawy programowej, a zwłaszcza przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, Liceum współpracuje z następującymi uczelniami: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto ofertę kształcenia wzmacniają realizowane w szkole projekty edukacyjne odnoszące się do różnych przedmiotów i zagadnień. Dużą rolę odgrywają także organizacje szkolne, które dają możliwość nabywania przez uczniów ważnych umiejętności przydatnych w dalszym kształceniu na poziomie akademickim. Poniżej  przedstawiamy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021 (wraz z punktacją oraz obowiązującymi terminami i wymaganymi dokumentami).

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021:

klasa I a / profil humanistyczny

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie;
 • proponowane języki obce nowożytne: j. angielski, II język do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski (II język obcy wybrany przez kandydata będzie realizowany pod warunkiem wystarczającej ilości chętnych do utworzenia grupy)
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych;

klasa I b / profil matematyczny

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka;
 • proponowane języki obce nowożytne: j. angielski, II język do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. rosyjski (II język obcy wybrany przez kandydata będzie realizowany pod warunkiem wystarczającej ilości chętnych do utworzenia grupy);
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk matematycznych i politechnicznych;

klasa I c / profil przyrodniczy

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia;
 • proponowane języki obce nowożytne: j. angielski, II język do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. rosyjski (II język obcy wybrany przez kandydata będzie realizowany pod warunkiem wystarczającej ilości chętnych do utworzenia grupy);
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych;

klasa I d / profil ekonomiczny

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski;
 • proponowane języki obce nowożytne: j. angielski, II język do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. rosyjski (II język obcy wybrany przez kandydata będzie realizowany pod warunkiem wystarczającej ilości chętnych do utworzenia grupy);
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych.

Punktacja rekrutacyjna na rok szkolny 2020/2021:

 • maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata do szkoły wynosi 200, a wymagany próg punktowy wynosi 90;
 • za egzamin ósmoklasisty max. 100 pkt (w tym język polski – 35 pkt, matematyka – 35 pkt, język obcy nowożytny – 30 pkt);
 • za oceny uzyskane na świadectwie max 72 pkt (przedmioty objęte punktacją to: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane zgodnie z profilem kształcenia – celujący 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt);
 • za potwierdzone osiągnięcia max 28 pkt (za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt; za udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych od 5 do 10 pkt; za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych od 1 do 4 pkt; za aktywność społeczną np. wolontariat – 3 pkt).

Terminy / Dokumenty:

 • od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. – złożenie elektronicznie wniosku o przyjęcie do szkoły na adres   www.swietokrzyskie.edu.com.pl
 • do 10 lipca 2020 r. – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);
 • do 4 sierpnia 2020 r. – dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);
 • 12 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;
 • do 18 sierpnia 2020 r. – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli wcześniej oryginały nie zostały złożone);
 • 19 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcacego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.
Oświadczenie Rodziców – RODO
 

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!