I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Oferta Edukacyjna

Zaktualizowano: 21-04-2024

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, jako szkoła ponadpodstawowa realizuje podstawę kształcenia określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zarówno w wymiarze podstawowym, jak i rozszerzonym. Oferta Edukacyjna szkoły jest kształtowana tak, aby uczniowie mogli być starannie przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia dalszego kształcenia. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, oferta kształcenia jest aktualizowana i dostosowywana do oczekiwań i potrzeb uczniów, którzy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, dokonują wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.  Na tej podstawie tworzone są klasy o profilach kształcenia, według zainteresowań uczniów. Oferta Edukacyjna Liceum na rok szkolny 2024/2025 zakłada utworzenie klas, o takich profilach kształcenia, jak: humanistyczny, europejski, matematyczny oraz przyrodniczy. W realizacji podstawy programowej, a zwłaszcza z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, Liceum współpracuje z następującymi uczelniami: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Współpraca ta, umożliwia uczniom nabywanie dodatkowej wiedzy oraz umiejętności, przydatnych w dalszym kształceniu, w tym na poziomie akademickim. Poniżej przedstawiamy Ofertę Edukacyjną na rok szkolny 2024/2025 (wraz z punktacją rekrutacyjną oraz obowiązującymi terminami i wymaganymi dokumentami).

Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2024/2025:

klasa I a / profil humanistyczny

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia;
 • proponowane języki nowożytne: I język angielski, II język do wyboru: język włoski lub język niemiecki;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych;

klasa I b / profil europejski

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie;
 • proponowane języki nowożytne: I język angielski, II język do wyboru: język włoski lub język niemiecki;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk społecznych i politycznych;

klasa I c / profil matematyczny

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka;
 • proponowane języki nowożytne: I język angielski, II język niemiecki;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk matematycznych i ekonomicznych;

klasa I d / profil przyrodniczy

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia;
 • proponowane języki nowożytne: I język angielski, II język niemiecki;
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 • kierunek przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych.

Punktacja rekrutacyjna na rok szkolny 2024/2025:

 • maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata do szkoły wynosi 200;
 • za egzamin ósmoklasisty maksymalnie 100 pkt (w tym język polski – 35 pkt, matematyka – 35 pkt, język obcy nowożytny – 30 pkt);
 • za oceny uzyskane na świadectwie maksymalnie 72 pkt (przedmioty objęte punktacją to: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane zgodnie z profilem kształcenia: ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra – 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt, ocena dopuszczająca – 2 pkt);
 • za potwierdzone osiągnięcia maksymalnie 28 pkt (za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt; za udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych od 5 do 10 pkt; za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych od 1 do 4 pkt; za aktywność społeczną np. wolontariat – 3 pkt).

Terminy / Dokumenty:

 • od 13 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. – złożenie elektronicznie wniosku o przyjęcie do szkoły na adres: https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/ oraz w formie papierowej w sekretariacie szkoły;
 • do 10 lipca 2024 r. – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);
 • 18 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;
 • do 24 lipca 2024 r. – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli wcześniej oryginały nie zostały złożone);
 • 25 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie;
 • do 29 sierpnia 2024 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!