I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Organizacja Roku Szkolnego

Zaktualizowano: 21-04-2024

Organizacja roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie jest określana na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także przyjmowanego na dany rok szkolny zgodnie ze Statutem Liceum Planu Pracy Szkoły. Podstawowy schemat organizacji roku szkolnego obejmuje: kalendarz roku szkolnego, terminarz posiedzeń rady pedagogicznej oraz terminarz spotkań / dyżurów dla rodziców. W roku szkolnym 2023/2024 na podstawie przyjętego Arkusza Organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, strukturę szkoły tworzy 15 oddziałów (klas) o szczegółowych profilach kształcenia, które realizują podstawę programową z poszczególnych przedmiotów nauczania w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym, w ramach obowiązującego planu zajęć edukacyjnych. W trakcie roku szkolnego, zadania szkoły są na bieżąco realizowane na podstawie przyjętego Planu Pracy Szkoły. Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2023/2024, zakłada prognozowaną realizację zadań szkoły w ramach pięciu podstawowych obszarów, takich jak: organizacja pracy szkoły; organizacja procesu kształcenia, wychowania i opieki; kształcenie, wychowanie, opieka; współpraca z rodzicami oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym.   

Organizacja Roku Szkolnego 2023/2024:

kalendarz roku szkolnego

 • 04. 09. 2023 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024;
 • 12. 10. 2023 r. – Dzień Edukacji Narodowej / Dzień Patrona Szkoły;
 • 01. 11. 2023 r. – 03. 11. 2023 r. – dni wolne od zajęć edukacyjnych;
 • 23. 12. 2023 r. – 01. 01. 2024 r. – zimowa przerwa świąteczna;
 • 26. 01. 2024 r. – zakończenie I semestru nauki;
 • styczeń 2024 r. – „studniówka” klas maturalnych;
 • 12. 02. 2024 r. – 25. 02. 2024 r. – ferie zimowe;
 • 28. 03. 2024 r. – 02. 04. 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
 • 26. 04. 2024 r. – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych;
 • 01. 05. 2024 r. – 13. 05. 2024 r. – dni wolne od zajęć edukacyjnych;
 • maj 2024 r. – egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem;
 • 30. 05. 2024 r. – 31. 05. 2024 r. – dni wolne od zajęć edukacyjnych;
 • 21. 06. 2024 r. – zakończenie roku szkolnego klas I, II i III;
 • 22. 06. 2024 r. – 31. 08. 2024 r. – ferie letnie;

terminarz posiedzeń rady pedagogicznej

 • 31. 08. 2023 r. – posiedzenie plenarne;
 • 23. 01. 2024 r. – posiedzenie klasyfikacyjne;
 • 25. 01. 2024 r. – posiedzenie plenarne;
 • 23. 04. 2024 r. – posiedzenie klasyfikacyjne;
 • 18. 06. 2024 r. – posiedzenie klasyfikacyjne;
 • 20. 06. 2024 r. – posiedzenie plenarne;
 • w innych terminach – według potrzeb;

terminarz spotkań / dyżurów dla rodziców

 • 12. 09. 2023 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • 07. 11. 2023 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • 02. 01. 2024 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • 05. 03. 2024 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • 21. 05. 2024 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • w innych terminach – według potrzeb.

Klasy / Profile Kształcenia:

 • klasy pierwsze: klasa I a / profil humanistyczny; klasa I b / profil europejski; klasa I c / profil matematyczny; klasa I d / profil ekonomiczny; klasa I e / profil przyrodniczy
 • klasy drugie: klasa II a / profil humanistyczny; klasa II b / profil europejski; klasa II c / profil matematyczny; klasa II d / profil przyrodniczy; 
 • klasy trzecie: klasa III a / profil społeczno – przyrodniczy; klasa III b / profil matematyczno – ekonomiczny; klasa III c / profil humanistyczno – przyrodniczy;
 • klasy czwarte: klasa IV a / profil humanistyczno – społeczny; klasa IV b / profil matematyczno – ekonomiczny; klasa IV c / profil przyrodniczo – medyczny;

Podstawowe założenia Planu Pracy Szkoły:

 • organizacja pracy szkoły: realizacja zadań szkoły zgodnie z zapisami Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie; realizacja wewnątrzszkolnych procedur bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego; dokumentowanie bieżącej działalności szkoły; aktualizacja w zależności od potrzeb dokumentacji szkolnej;
 • organizacja procesu kształcenia, wychowania i opieki: realizacja przez radę pedagogiczną statutowych zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki; realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ramach przyjętego tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas, a w razie potrzeby dodatkowych zajęć i konsultacji; organizacja tzw. próbnych egzaminów maturalnych; realizacja założeń szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego;
 • kształcenie, wychowanie, opieka: realizacja podstawy programowej w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania, zgodnie z przyjętym szkolnym zestawem programów nauczania i szkolnym zestawem podręczników; systematyczne badanie kompetencji uczniów w zakresie ich przygotowania do zdawania egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym; udział zainteresowanych uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; współpraca z uczelniami wyższymi; realizacja zadań wychowawczych określonych w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym; indywidualizacja w zależności od potrzeb procesu kształcenia;
 • współpraca z rodzicami: systematyczne spotkania z rodzicami uczniów zgodnie z przyjętym terminarzem spotkań / dyżurów; stały kontakt z rodzicami uczniów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem dziennika elektronicznego;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym: stała współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami szczebla lokalnego oraz regionalnego.  

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!