I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Podstawowe Informacje

Zaktualizowano: 11-09-2022

Statut Liceum 

   

Charakterystyka Szkoły:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, jako szkoła średnia typu ogólnokształcącego, realizuje ustawowe zadania, na podstawie zapisów określonych w Statucie Liceum, z uwzględnieniem szczegółowych przepisów zawartych w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe oraz w innych obowiązujących dokumentach z zakresu prawa oświatowego; struktura szkoły jest kształtowana zgodnie z przyjętym na dany rok szkolny Arkuszem Organizacyjnym Szkoły, a zadania szkoły są na bieżąco realizowane według przyjętego na dany rok szkolny Planu Pracy Szkoły; zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w szkole jest realizowana podstawa programowa z poszczególnych przedmiotów nauczania w zakresie podstawowym, jak i w zakresie rozszerzonym, zgodnie z wybranymi przez uczniów profilami kształcenia;
 • współczesne Liceum to szkoła średnia, której tradycja edukacyjna sięga początków XX wieku i nawiązuje do dziedzictwa szkolnictwa ogólnokształcącego historycznej Ziemi Jędrzejowskiej, przy czym stanowi ono kontynuację przedwojennego Gimnazjum Ogólnokształcącego, reprezentującego dziedzictwo istniejącej od końca XVIII wieku przy jędrzejowskim Opactwie Cystersów Szkoły Wydziałowej; w 1966 roku Liceum nadano imię patronackie Mikołaja Reja – XVI wiecznego poety, pisarza, teologa, reformatora religijnego i działacza społecznego, związanego z Ziemią Jędrzejowską, wraz ze sztandarem, a w 2005 roku społeczność szkolna uroczyście obchodziła 500 – ą rocznicę urodzin Patrona Liceum Mikołaja Reja; w 2019 roku naukę w szkole podjął pierwszy rocznik uczniów wznowionego 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego;
 • obiekt szkolny położony jest w centrum miasta Jędrzejów, a jego infrastruktura obejmuje: 39 pracowni dydaktycznych, bibliotekę i czytelnię szkolną, gabinet pielęgniarski, sklepik szkolny wraz z pomieszczeniem gastronomicznym, pomieszczenia administracyjne, halę sportową, sale gimnastyczne, nowoczesny kompleks boisk sportowych; przy zachowaniu historycznego charakteru obiektu szkolnego, systematycznie modernizowana jest baza lokalowa szkoły m.in. poprzez sukcesywną odnowę pracowni przedmiotowych oraz wyposażanie ich w sprzęt; dzięki współpracy z absolwentem szkoły i wybitnym ekonomistą Panem Profesorem Stanisławem Gomułką, Liceum posiada jeden z największych i specjalistycznych księgozbiorów w regionie świętokrzyskim; w szkole zostały także zorganizowane dwie specjalistyczne pracownie komputerowe;  
 • w szkole pracuje 52 pracowników, w tym 41 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi szkoły; w Liceum kształci się blisko 450 – u uczniów, w ramach 14 – u oddziałów, o takich profilach kształcenia, jak: humanistyczny, matematyczny oraz przyrodniczy, wraz ze szczegółowymi specjalnościami wybieranymi przez uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami;
 • dzięki systematycznej realizacji podstawy programowej oraz zdawalności egzaminu maturalnego Liceum uzyskuje w kolejnych latach tytuł Brązowej Szkoły w Ogólnopolskim Rankingu PERSPEKTYW; uczniowie uczestniczą oraz odnotowują osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, sportowych, a także artystycznych, o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim; w latach 2017 – 2022 w sumie 25 uczniów Liceum uzyskało tytuły finalistów i laureatów szczebla okręgowego oraz krajowego olimpiad i konkursów przedmiotowych;
 • w realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów nauczania, szkoła współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2019/2020, uczniowie realizujący przedmiot wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet Edukacji Obywatelskiej”, który był realizowany we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, a od roku szkolnego 2021/2022 w szkole realizowany jest projekt edukacyjny „Wykłady im. Józefa Tischnera”, poświęcony promocji edukacji filozoficznej wśród młodzieży oraz wybranym zagadnieniom współczesności z uwzględnieniem tematyki z zakresu religii, etyki i nauki;
 • szkoła kształtuje własną tradycję m.in. poprzez organizację spotkań i wydarzeń z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej / Dnia Patrona Szkoły, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz kształtowania postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym oraz uniwersalnym m.in. poprzez realizację cyklicznych wydarzeń upamiętniających ważne rocznice, takie jak: odzyskanie przez Polskę niepodległości, wstąpienie przez Polskę do Unii Europejskiej, uchwalenie Konstytucji 3 Maja; w 2021 roku Liceum było partnerem, realizowanego przez Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno – Naukowe we współpracy z Urzędem Miejskim w Jędrzejowie projektu, poświęconego 750 – ej rocznicy nadania Jędrzejowowi praw miejskich; Poczet Sztandarowy Liceum uczestniczy w wydarzeniach wewnątrzszkolnych, jak i zewnętrznych, a społeczność szkolna dba o powierzone szkole miejsca pamięci; 
 • w szkole działają takie organizacje, jak: Szkolna Gazeta „Echo Rejowiaka”, Grupa Teatralna „Kawiarnia Literacka”, Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło „Caritas”, Szkolne Koło LOK, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, Wolontariat Liceum; w realizacji statutowych zadań, szkoła współpracuje z instytucjami szczebla lokalnego i regionalnego, w tym m.in. Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie, Urzędem Miejskim w Jędrzejowie, Opactwem Cystersów w Jędrzejowie, Parafią Trójcy Świętej w Jędrzejowie, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Centrum Kultury w Jędrzejowie, Muzeum Dworkiem Mikołaja Reja w Nagłowicach, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie oraz Jędrzejowskim Towarzystwem Kulturalno – Naukowym.   

Podstawowe założenia Koncepcji Pracy Szkoły:

 • kształtowanie Liceum, jako przede wszystkim społeczności – wspólnoty – środowiska: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, emerytowanych pracowników szkoły, absolwentów szkoły, osób, organizacji oraz instytucji współpracujących ze szkołą;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu wzajemnej pomocy i życzliwości, w duchu postawy dialogicznej i ekumenicznej, a także w duchu postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym oraz uniwersalnym;
 • realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów nauczania w zakresie podstawowym, jak i w zakresie rozszerzonym, z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań uczniów;
 • wspieranie inicjatyw kształtujących wrażliwość społeczną, emocjonalną, estetyczną oraz ekologiczną;
 • ustawiczne przygotowywanie młodzieży do odpowiedzialnego wykonywania zadań w zakresie życia społecznego oraz do życia we współczesnym świecie. 

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!